27 ก.ค. 2022

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดือน สิงหาคม 2565

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 เดือนสิงหาคม 2565 อบรมรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถสมัครอบรม 1 หลักสูตร จะได้ 1 กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมที่เคยอบรมก่อนหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางอีเมล สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมเท่านั้น โดยมีหลักสูตรอบรมดังนี้

  1. เปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย Shopee (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 3 สิงหาคม 65 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร ดร.เกวลิณ อังคณานนท์

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

2.การใช้งาน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 3 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

3.รวมเทคนิคจัดหน้าทำรายงานอย่างง่ายด้วย MS Word (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 5 สิงหาคม 65    เวลา 13.00-16.00 น. คุณเพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

4.Canva Can Present นำเสนอง่าย แบบมืออาชีพ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 5 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณเบญจมาศ เทอดวีระพงศ์

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

5.การใช้งานคอมพิวเตอร์และการบำรักษา (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 8 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณธนกฤต  เจริญพานิช

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

6.การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 10 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

7.การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio (นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ)

วันที่ 10 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณธีรวัฒน์  กิจงาม

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65

8.นักศึกษารู้เท่าทันเฝ้าระวังสื่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ

วันที่ 11 สิงหาคม 65 เวลา 13.00-16.00 น. คุณพชรดนัย ดิษสุวรรณ

สมัครอบรม >> http://bit.do/9it-7-65