18 ต.ค. 2022

มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ (18 ต.ค. 65) ที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2565 ในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส
:
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โดยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยได้สร้างบรรยากาศชุมชนสองวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี