18 พ.ย. 2022

สวพ. จับมือวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยกระดับวิสากิจชุมชนด้วยผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม และ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ร่วมสร้างหลักสูตรเชื่องโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา เปิดโอกาสแก่ผู้เรียน เน้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือทำ ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น ต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่ต้องทำหน้าที่พัฒนารูปแบบหลักสูตรการศึกษาให้มีความเชื่องโยงระหว่างสถาบันอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทางการศึกษา อีกทั้ง เป็นการลดขั้นตอนกระบวนการที่ซ้ำซ้อน พัฒนาองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป