18 พ.ย. 2022

สวพ. จับมือหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ ขยายธุรกิจในพื้นที่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม และ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมสร้างหลักสูตรเชื่องโยงอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา เปิดโอกาสแก่ผู้เรียน เน้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือทำ ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น ต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มีแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเกษตรอาหารแปรรูปโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ และระบบโลจิสติกส์ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาพัฒนารูปแบบหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป