15 Oct 2011

โครงการจัดการความรู้ทำแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของ สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2554 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่

วันที่ 2-4 กันยายน พ.ศ.2554 สำนักงานอธิการบดีได้จัดโครงการจัดการความรู้ทำแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของ สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่

ดาวน์โหลด :  เอกสารสรุปความรู้ที่ได้รับจากการจัดอบรม