25 Mar 2020

ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จับมือกระทรวงวัฒนธรรม MOUขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(25 มี.ค.2563) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้ทําความตกลงร่วมมือในเรื่องการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้มีแนวคิดจะฟื้นฟู สนับสนุน และร่วมมือกับศูนย์/สถาบันศิลปะ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 38 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การวิจัยและจัดการความรู้ด้าน วัฒนธรรม การเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทาง วัฒนธรรมในการดําเนินงานทางวิชาการ การเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาในพื้นที่เป็นเครื่องมือส่วนสําคัญที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงาน ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและประเพณี อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่จะสร้างความยั่งยืนสืบต่อไป

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย
1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน
4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันทีหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-03-25-mou{/AdmirorGallery}