18 Feb 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ก่อนสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ดำเนินงานกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา นั้น 

สามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสอบได้ที่ http://media.sru.ac.th/sruict/index.php

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 60) ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ และสอบไม่ผ่าน ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
 • เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://sru.webex.com/meet/sruict01
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์
 • เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://sru.webex.com/meet/sruict02

รายละเอียดการเข้าสอบ

1.  การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 4 ด้าน คือ

 • การเข้าใจดิจิทัล
 • การใช้ดิจิทัล
 • การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล
 • การปรับตัวการเปลี่นแปลงดิจิทัล

2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย

1) อีเมลนักศึกษา  ตัวอย่างเมล 6012345678910@student.sru.ac.th

กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่  http://m.sru.ac.th/
กรณี ไม่มีเมล สมัครเมลได้ที่ shorturl.at/rDP69 (วันสอบต้องใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยได้)

2) โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

3.  ขั้นตอนการสอบ

 1. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามคณะที่สังกัด ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 2. ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
 3. เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50

กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้

1. ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
2. บันทึกกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษาได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/ หน้าข่าวสารนักศึกษา