02 มี.ค. 2021

มรส. ต้อนรับ นายก อบจ.สฎ. นำทีมเยี่ยมชม Smart Class Room ผุดไอเดียเสริมสร้างการเรียนรู้ผลักดัน ร.ร.เครือข่าย เชื่อมโยงการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.สฎ.) พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการเรียนการสอน พร้อมสื่อทัศนูปกรณ์ที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องเรียน Smart Class Room ห้อง Mini Theater และหนังสือ Digital หอสมุดกลาง ซึ่งได้มีการวางแผนนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดและร่วมกันขับเคลื่อน การพัฒนาครู การพัฒนานักเรียน ตลอดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อต่อยอดการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ผลักดันคุณภาพการศึกษา สร้างการเรียนรู้โลก เรียนรู้ชีวิต พร้อมปูพื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม 4 ประการ คือ 1. เป็นผู้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้ 2. เป็นผู้มีความสามารถด้านการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนได้ 3. เป็นผู้มีความสามารถด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และ 4. เป็นผู้ที่มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอน ตลอดอาคารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมและผลักดันการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาต่อตามศาสตร์ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร 0-7791-3333 หรือ เพจเฟซบุ๊ค สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อภิสิทธิ์ รักเขียว นักศึกษาฝึกงาน/ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี