23 มี.ค. 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดอบรมถ่ายภาพวัตถุโบราณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุโบราณ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทักษิณ
.
อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมอบรมว่า “กิจกรรมอบรมถ่ายภาพในวันนี้ เป็นความมุ่งหมายของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่จะบูรณาการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ของสำนักฯ กับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ขณะนี้ทางสำนักฯ กำลังดำเนินโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจะมีการจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณและจัดทำนิทรรศการ ทั้งในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์และห้องนิทรรศการ ในขั้นตอนแรกจึงจำเป็นที่จะต้องถ่ายภาพวัตถุโบราณที่มีก่อน อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพวัตถุโบราณมีความแตกต่างจากการถ่ายภาพทั่วไป สำนักฯ จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนด้านถ่ายภาพอยู่แล้ว แต่การเรียนการสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพวัตถุโบราณเป็นการถ่ายภาพที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจและความลึกซึ้ง ซึ่งการได้ฝึกปฏิบัติกับวัตถุจริงในสถานที่จริง จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมุมมองการถ่ายภาพและมีความรู้เชิงลึกถึงวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพวัตถุโบราณในแต่ละมิติ”
.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพวัตถุโบราณ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการถ่ายภาพจากวัตถุโบราณที่สะท้อนภูมิปัญญาทักษิณและมีอายุมาอย่างยาวนาน ถือเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่คนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ หลังจากนี้จะมีการทำทะเบียนวัตถุโบราณและคัดเลือกชิ้นงานที่จะจัดแสดงเป็นนิทรรศการต่อไป
.
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
กนกรัตน์ ศรียาภัย รายงาน
สำนักศิลปะและวัมนธรรม มรส. /ภาพ/ข่าว
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี