25 Mar 2021

ครุศาสตร์ มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” เปิดเวทีให้นศ.สร้างสรรค์ความงามด้านทัศนศิลป์ส่วนบุคคล

วันนี้(25 มีนาคม 2564) ที่หอศิลป์ศรีวิชัย ตึกคณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” หลายรูปแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และ อาจารย์ รวมชมงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และเทคนิคต่างๆ อีกมากมาย กรรมวิธีต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบกับแนวความคิดที่ตัวศิลปินเองแฝงอยู่ในผลงาน
:
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะด้วยการจัดแสดงนิทรรศการถือเป็นการพัฒนาให้นักศึกษาได้นําเสนอแนวความคิดเนื้อหาเรื่องราว ความประทับใจต่างๆผ่านทักษะความสามารถทางศิลปะเฉพาะตัว ให้สังคมได้เห็นและรับรู้ ชื่นชม และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนทางศิลปศึกษา
:
ด้าน ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดเผยว่า การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของหลักสูตรสาขาศิลปศึกษา จัดขึ้นภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า “เสพศิลป์” เป็นการนําผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะ สู่สังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความงามแนวคิดส่วนบุคคล ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและสนใจเฉพาะตัวของนักศึกษา ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคการศึกษาต่อไป
:นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี