31 Mar 2021

นักศึกษา มรส. พร้อมสู่สากล อินเตอร์คอนฯ สมุย อ้าแขนรับ หนุนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สร้างมาตรฐาน ป้อนธุรกิจโรงแรมนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับ อินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุยรีสอร์ท ตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจโรงแรมในระดับสากล พร้อมบูรณาการความรู้ที่มาพร้อมสถานการณ์ในการทำงาน ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานจริงแก่นักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. ลงนามร่วมกับ Mr.TiBor Horvath ผู้จัดการทั่วไป และ นายมนัส แก้วเปงผู้แทนเจ้าของ และผู้จัดการโครงการพิเศษ อินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุย รีสอร์ท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

 สำหรับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับ อินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุย รีสอร์ท จะดำเนินการร่วมกันพัฒนามาตรฐานของบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย วางแผนสนับสนุนด้านการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ ของนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมในอินเตอร์คอนฯ สมุย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การทำงานตรงเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา ตลอดร่วมกันผลักดันการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมที่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีเท่านั้น แต่จะขยายหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเป็นหลักสูตรระยะสั้นอีกด้วย

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ถ่ายภาพ,ตัดต่อ

#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี