04 Apr 2021

วันที่ 2 มรส. เน้นย้ำจุดตรวจพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มมาตรการสแกนผู้มาสอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว จากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี สำหรับการดำเนินการสอบในวันที่ 2 ของการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ถึงการเพิ่มมาตรการเน้นย้ำจุดตรวจและคัดกรองผู้เข้าสอบ ป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากมีรายชื่อผู้เข้าสอบวันละ 1,000 ที่นั่ง รวม 6 วัน ยอดที่นั่ง 6,000 คน ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2564 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
.
รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากผู้มาสอบ ให้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีมาตรการการคัดกรองก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ประตูทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ และล้างรองเท้าก่อนเข้าภายในอาคารเพื่อดำเนินการสอบ เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากผู้มาสอบเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สำหรับการดำเนินการจัดการสอบได้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ ภายในอาคารและห้องสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้คุมสอบได้มีการสวมแมส สวมถุงมือ ล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอระหว่างการดำเนินงาน

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี