07 Apr 2021

มรส. ประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นศ.ธุรกิจการบิน … โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตต้องปรับตาม

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัด พิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 2563 หวังสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดี พร้อมยึดหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง กตัญญู มีวินัย มีวัฒนธรรม ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และมีความพอเพียง โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมภูมิพลินทร์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า พิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ถือเป็นพิธีสำคัญแสดงถึงความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นนักศึกษาธุรกิจการบิน ซึ่งแถบบั้งที่ได้มาแสดงถึงความก้าวหน้าในความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบินในแต่ละชั้นปี ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตทุกรูปแบบจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามโลกที่หมุนอย่างไม่หยุดนิ่ง ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้อดีต ดำเนินในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต
.
นอกจากนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มอบหลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 5 ข้อ ได้แก่ 1. พึ่งพาตนเอง เพื่อตนเอง โดยไม่พึ่งพาผู้อื่น ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 2. มีความกตัญญู สำนึกและตอบแทนผู้มีพระคุณแก่เรา เช่น บิดามารดา หรือผู้ที่เลี้ยงดูให้เติบโต ตลอดครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความกตัญญูจะทำให้ได้รับความเมตตา และความกตัญญูจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต 3. การมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสังคมที่อยู่อาศัย เพื่อความสงบสุข 4. การมีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแสดงเคารพนับถือผู้อาวุโส การให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น และ 5. มีความพอเพียง ต้องมีความประมาณตน มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการเตรียมตัวให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเสมอ
.
สำหรับกิจกรรมพิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นักศึกษาธุรกิจการบิน จัดในช่วงภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา มีกิจกรรมการแสดง การมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนดีและทำกิจกรรมดีเด่น กิจกรรมประดับบั้งเลื่อนชั้นปี และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้อง เป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างความรักสามัคคี และรวมถึงการถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ความรู้และประสบการณ์จากศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
.
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ/
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี