02 ส.ค. 2021

กรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการคืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

กรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการคืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยรอเปิดระบบอย่างเป็นทางการ

Step 1 ลงทะเบียน “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” เดือนสิงหาคม 2564

  • ดำเนินการประชุมผู้นำนักศึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ
  • นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการขอลดค่าเทอม 50 % ผ่านระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” เพื่อยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 7-31 สิงหาคม 2564 โดยรอเปิดระบบอย่างเป็นทางการ

Step 2 ลงทะเบียนเยียวยาของ อว. เดือนกันยายน 2564

  • นักศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” แล้ว จะต้องลงทะเบียนในระบบการขอรับการเยียวยาช่วยเหลือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของรัฐบาลพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อมหาวิทยาลัย

Step 3 รับเงินคืน /รับส่วนลด 50% เดือนตุลาคม 2564

  • นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมแล้วให้นำหลักฐานจากระบบ “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” และระบบเยียวยาของ อว. แล้ว มาแสดงต่อมหาวิทยาลัย พร้อมกรอกใบคำขอรับเงินคืนโดยมหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้นักศึกษาผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 13 หลัก
  • นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าเทอมให้นำหลักฐานจากการลงทะเบียน “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %” พร้อมหลักฐานการลงทะเบียนจากระบบเยียวยาของ อว. เพื่อใช้เป็นส่วนลด 50 % ในการจ่ายค่าเทอม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ อว. โดยมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานเพิ่มเติมทาง เว็บไซต์สำหรับแจ้งความประสงค์ขอลดค่าเทอม https://sruprompt.sru.ac.th “มรส.พร้อมลดค่าเทอม 50 %”