14 ส.ค. 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา SRU ICT Test ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2564

รายละเอียดการเข้าสอบ

การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
1) การสืบค้นและการใช้งาน 2) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนหรือการเรียนรู้
5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบได้ที่ URL https://exam.sru.ac.th/course/view.php?id=114
อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย
1) อีเมลนักศึกษา ตัวอย่างเมล 6012345678910@student.sru.ac.th
กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ http://m.sru.ac.th/
กรณี ไม่มีเมล สมัครเมลได้ที่ shorturl.at/rDP69
2) โทรศัพท์มือถือ
3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง webcam ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ที่ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

 1. ขั้นตอนการสอบ
  1. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://sru.webex.com/meet/sruict01
  2. สอบด้วยระบบ SRU E-exam ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
  ซึ่งเข้าใช้งานโดย อีเมลของนักศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัย @student.sru.ac.th เท่านั้น
  3. ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
  4. เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50
  กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้
  1. ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
  2. บันทึกกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. จัดส่งข้อมูลให้สำนักส่งเสริมบันทึกข้อมูลในระบบ REG
  เพื่อให้นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้
  กรณี สอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าสอบ และสอบครั้งนี้ครั้งแรก จะต้องสอบรอบที่ 2
  ในภาคเรียนที่ 2/2564 (กำหนดการสอบศูนย์คอมพิวเตอร์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
  2. สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 2 (รหัส 59, 60) นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

  นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา
  ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/ หน้าข่าวสารนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59 และรหัส 60 ที่ยังไม่ได้ทดสอบหรือยังสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนดการ วัน เวลา ของคณะที่ตนสังกัดอยู่ เช่น สังกัด
คณะมนุษศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย ให้เข้าสอบวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ตาม URL ที่กำหนด เป็นต้น