23 ก.ย. 2021

มรส. แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … แม้หน้าที่ยุติลงแต่ความรักความผูกพันมิเสื่อมคลาย

มรส. แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … แม้หน้าที่ยุติลงแต่ความรักความผูกพันมิเสื่อมคลาย
——————————–
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ ทางเฟซบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ร่วมงาน สวมแมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.นัฏจรี เจริญสุข ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุม อ.อร่ามรัศมิ์ ด้วงชนะ ผศ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ นางนันทนา เดชเกิด นายโพยม ฤทธิกัน นางสาวสุกัญญา งามทอง นางอัญชลี มนินทร ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร ผศ.ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา และนายแสงจันทร์ อนุประดิษฐ์
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการว่า เมื่อถึงเดือนกันยายนของทุก ๆ ปี คนทำงานทุกคนย่อมเข้าใจดีว่าเป็นเวลาที่ต้องเกษียณอายุราชการ การงานที่เคยปฏิบัติมาตลอดอายุการทำงานรวมทั้งหน้าที่ต่าง ๆ ที่เคยได้รับมอบหมายก็จะต้องยุติลงและส่งมอบให้กับคนรุ่นหลังต่อไป คงไว้แค่เพียงคุณงามความดีและผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ผมขอเป็นตัวแทนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ช่วยดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยดีตลอดมา ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับบั้นปลายชีวิตและยังคงเจริญงอกงามเคียงคู่ไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตลอดไป
——————————–
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ถ่ายภาพ
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ / ออกแบบ 
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน