13 ธ.ค. 2021

ประกาศคะแนนสอบ SRU ICT Test นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 61

  1. ตรวจสอบ ผลการสอบ (เฉพาะนักศึกษา ภาคปกติ รหัสนักศึกษา 61)
  2. กรณีไม่มีข้อมูล หรือผลการสอบไม่ถูกต้อง ติดต่อ cci@sru.ac.th
  3. ศูนย์คอมพิวเตอรและสารสนเทศ กำหนดการสอบ SRU ICT Test (เพิ่มเติม) วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 ที่ sru.webex.com/meet/sruict02
  4. สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 077913330 หรือ cci@sru.ac.th