16 เม.ย. 2022

แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 เมษายน 2565นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
23 เมษายน 2565– นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการการศึกษา 2564
– นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
27 มิถุนายน 2565นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในส่วนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาทุกระบบเรียนภายในมหาวิทยาลัย (On-site)