12 พ.ค. 2022

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวราสินธุ์ หยีอาเส็ม ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม องค์การนักศึกษา ภาคปกติ จึงขอให้นักศึกษา รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีผลการรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากหน่วยงานรัฐ
หรือเอกชน และจะต้องเข้าตรวจอีกครั้งก่อนการจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในรุ่นตกค้าง โดยนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ นายวีรภัทร แซ่ด่าน นายกองค์การนักศึกษา หมายเลขโทรศัทพ์ 0992610943

นักศึกษาส่งแบบตอบรับขออนุญาตให้ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tirapat.ars@sru.ac.th โทรสาร 077913627

พร้อมใบรับรองผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาล หรือคลินิค

สามารถติดตามข่าวสาร/กิจกรรม นักศึกษาใหม่ ให้เข้ากลุ่ม Open chat “65นักศึกษา มรส.รหัส 65“.