24 มิ.ย. 2022

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 เท่านั้น
2.ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการทำแบบทดสอบ
3.เข้าใช้งานอีเมลที่ mail.sru.ac.th
email: รหัสนักศึกษา@student.sru.ac.th เช่น 6504063001001@student.sru.ac.th
password: เลขประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก ระบบจะบังคับเปลี่ยน)

4.ข้อสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ที่ 60% (12ข้อ) นักศึกษาจะได้กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กิจกรรม
5.ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 30 กรกฎาคม 65
6.ลิงก์สำหรับทำแบบทดสอบ (ทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น ยึดคะแนนครั้งแรก)

รอบเก็บตก https://forms.gle/ZeQYSHiD99tWbWVP7

7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประมวลผลและเพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษาในระบบบริการการศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม cci@sru.ac.th / 077913330 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

https://www.facebook.com/sruarit