29 ก.ค. 2022

มรส.ร่วมภูมิใจ รก.อธิการบดี รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่(29 ก.ค.65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนารัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ที่ปรึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE รับพระราชทานรางวัล ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท ผู้บริหาร ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE วันที่ 29-31 กรกฏาคม 2565 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
:
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนา รัตนพรหมเป็นผู้ที่เป็นที่มีความมุ่งมั่นและเชื่อว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์TO BE NUMBER ONE สามารถสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการรับใช้สังคม ช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นผู้ที่ริเริ่มบูรณาการ การนำนวัตกรรมวิศวกรสังคมมาใช้ในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน
:
ผลการดำเนินงานปี 2552 – 2565 ได้วางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจขึ้นในมหาวิทยาลัยและติดตามการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ตามแนวพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา นำเสนอโครงการในที่ประชุมฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดัน ส่งเสริมให้มีดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง
:
พัฒนาเครือข่ายและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกประเภท จัดการลงนามความร่วมมือระหว่างนายอำเภอทั้ง 19 อำเภอ และการสร้างเครือข่ายในชุมชน 1 อำเภอต่อ 1 ชุมชน เน้นการสร้างเครือข่ายในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคใต้ บูรณาการ ใช้พื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งเสริมให้อาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความเหมาะสมมีเป้าหมายให้บริการเป็นศูนย์เพื่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ส่งเสริมการเผยองค์ความรู้แก่เครือข่าย
เพื่อสร้างผลงาน TO BE NUMBER ONE เข้าสู่เป้าหมายการรักษามาตรฐานระดับเพชร
:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบการสร้างนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนวัตกร ที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เหมาะสมกับการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง
:
นายอนุรัตน์ แพนสกุล ข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี