21 พ.ย. 2022

มรส. พบสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการ มรส. พบสื่อมวลชน ประจำปี 2565 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น ยกย่องสื่อมวลชนด้านบทบาทหน้าที่และเป็นหัวใจสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสารอย่างกว้างขวางทั่วถึง ตลอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของสื่อมวลชน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าประสงค์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมนำเสนอข้อมูล แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่น
.
ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้มีการนำสนอข้อมูลเรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นและเป้าหมาย SDGs แนวทางการผลิตหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสร้างบัณฑิตแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบประกาศนียบัตรเครือข่ายสื่อมวลชน มรส.
:
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี