13 ธ.ค. 2019

มรส.ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันนี้(13 ธันวาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มรส.จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมบนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาบริงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อหน่วยงานต่อสาธารณชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะดำเนินงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความโปร่งใส ๒) ด้านความรับผิด ๓) ด้านความปลอดจากความทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔) ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ ๖) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ๒.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลากรปฏิบัติงานตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับที่มหาลัยกำหนดไว้๓. สร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงผลความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอรัปชั่นที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน ๔. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง จะปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นรูปแบบ และยึดมั่นในเจตนารมณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดจาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนสืบไปตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ที่ว่า“สร้างปัญญา ศรัทธาความดี”

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/2019-12-13-sru-security{/AdmirorGallery}