18 Nov 2020

มรส. MOU 19 อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมสร้างสรรค์สังคม ปรับชุมชนเป็นห้องเรียนผ่านเครือข่าย TO Be Number 1 และวิศวกรสังคม

alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมจัดทำแผนงาน สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคคล ส่งเสริมเยาวชน รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number 1) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี มรส. เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนร่วมกับการดำเนินงานวิศวกรสังคม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มรส.

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยพลังแห่งแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายในการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกำหนดพันธกิจในการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการพัฒนาเครือข่ายการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับดำเนินโครงการวิศวกรสังคม ปรับชุมชนเป็นห้องเรียน โดยการสร้างอัตลักษณ์การเป็นวิศวกรสังคมที่มีทักษะ 4 ประการ คือ 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2. ทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้งระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา และ 4. ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number 1) และโครงการวิศวกรสังคม มีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นางอรณัส ยวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรวิชัย ไพโรจน์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 นายเดชา ชโลธร หัวหน้าส่วนอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 19 อำเภอ ร่วมเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ต่อไป

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ /ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ / รายงาน
งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-11-18-TO-Be{/AdmirorGallery}