08 ม.ค. 2021

แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลและการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสำรวจสภาพปัญหา และความพร้อมในการจัดกาเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา