29 ม.ค. 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ในหลายพื้นที่ทั้งภูมิภาค ซึ่งในณะนี้เขตจังหวัดสุราษฎรนีเริ่มคลี่คลาย แต่จังหวัดยังต้องเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตามปกติ ด้วยการลงลายมือซื่อแทนการสแกลายนิ้วมือในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของข้อมูลการลงลายมือซื่อปฏิบัติงานให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้ที่ ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน

ข้อ 2 ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือตามธรรมขาติของรายวิชา หากมีการวัดและประเมินผลในระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ ให้ผู้สอนพิจรณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรืการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Repot) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ในกรณีนักศึกษาที่เดิกามาจากพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่กลุ่มเสี่ยตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (ศบค.) ให้คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด รายงานต่อมหาวิทยลัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบด. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง