25 Feb 2021

มรส.รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”

วันนี้ (25 ก.พ.64) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ให้กับ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่นอดทน และเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวมในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวให้โอวาทและยกย่องชมเชยผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และขอให้ยึดมั่นรักษาคุณงามความดีต่อไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี