01 Mar 2021

พยาบาลศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

วันนี้(1 มี.ค. 64) ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มรส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมบุคลากรด้านการพยาบาลฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานสูง โดยมี รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. เป็นผู้กล่าวรายงาน
:
ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มรส. กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2 ในวันนี้สภาการพยาบาลมีนโบายเตรียมบุคลากรด้านการพยาบาลฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของปัญหาของสุขภาพประชาชนของประเทศ การจัดการอบรมหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ใช้หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง 2563 ซึ่งได้เพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินใน 3 มิติ ได้แก่ ขีดความสามารถเชิงคลินิกในการจัดการพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติระหว่างโรงพยาบาล ขีดความสามารถเชิงกฎหมาย และจริยธรรมในการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน และขีดความสามารถเชิงพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและทีมโดยเน้นผลลัพธ์ทางการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้นสมรรถนะของพยาบาลจึงสำคัญยิ่งต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยฉุกเฉิน และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงมีความต้องการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินของประเทศไทยทุกพื้นที่ทั้งในโรงพยาบาลขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อเป็นแกนหลักของทีมในทุกสถานพยาบาล
:
ด้านรศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้ ทั้งจากวิทยากรในภาคทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
และการฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรฯ เพื่อจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี