17 Mar 2021

รก.อธิการบดี มรส. มอบกระเช้าแสดงความชื่นชมและยกย่อง นายจเร บุญมี

วันที่(16 มีนาคม 2564)ที่ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าแสดงความชื่นชมและยกย่อง นายจเร บุญมี ตำรวจมหาวิทยาลัย (U-POL)สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี>>>ในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง<<<จากการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564
:
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี