08 Apr 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ถ่ายทอดการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแก่ นร. พิเศษ (MSET) ม.1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 71 คน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปฏิบัติการ “การแยกสารโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี” เป็นการเน้นให้นักเรียนได้ใช้ฝึกทักษะการทำปฏิบัติการเคมี และการวิเคราะห์สารตัวอย่าง ตลอดจนการสกัดรงควัตถุจากพืชด้วยเทคนิคดังกล่าว ปฏิบัติการ “การศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิติโดยใช้กล้องจุลทรรศน์” เป็นการฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการเตรียมเซลล์เบื้องต้น ปฏิบัติการ “แสง” เป็นการศึกษาทฤษฎี และฝึกการใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ ตลอดจนกิจกรรมบอร์ดเกมส์ ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ผ่านเกมส์ ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์จัดขึ้น ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์สาขาต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการจริง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้มากขึ้น
:
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. /ภาพ-ข่าว
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี