08 Apr 2021

มรส. ปัจฉิมนิเทศ นศ. พัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีอย่างมีจรรยาบรรณ เน้นย้ำการเป็นวิศวกรสังคม ที่มาพร้อมกับการเป็น นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี
.
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านรูปแบบออนไลน์ว่า การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นับเป็นกระบวนขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอน ซึ่งการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างและเติมเต็มความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นการสร้างความเข้าใจในพันธกิจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ ก่อนออกไปสู่สังคมภายนอก เพื่อทำหน้าที่รับใช้สังคม และชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความมั่นใจในการที่จะดำรงตน ครองงาน และดำรงชีวิตอย่างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
.
รักษาการณ์อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้องมีศักยภาพของการเป็นวิศวกรสังคมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นได้ตามอัตลักษณ์ 4 ประการ คือ 1. มีความเป็น “นักคิด” มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงเหตุและผลของปัญหาได้ 2. เป็น “นักสื่อสาร” มีความสามารถด้านการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนได้ 3. เป็น “นักประสาน” มีความสามารถด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และ 4. เป็น “นักนวัตกร” มีทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมตามองค์ความรู้ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้จริง
.
สำหรับปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านรูปแบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการเสวนา เรื่อง อาชีพในฝันกับความสำเร็จในชีวิต โดยมีศิษย์เก่า มรส. ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอบ้านนาสาร นายเอกชัย บุญเพ็ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านช่องช้าง นางสาวเอื้ออารี โชคบุญเลี้ยง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน และว่าที่ ร.ต. อนันตชัย วงสอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำเร็จในชีวิตและบทบาทการเป็นศิษย์เก่า มรส. โดย นายมนตรี เพชรขุ้ม การบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังสำเร็จการศึกษา โดย นายธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ เรื่อง บัณฑิตราชภัฏยุคใหม่กับการทำงานแบบวิศวกรสังคม โดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ /ถ่ายภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี