19 Apr 2021

นศ.การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13”

นศ.การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากการประกวดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ นศ. สหกิจศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ในงาน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13” วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นายธีรพงศ์ ทับแก้ว นักศึกษาสหกิจศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสหกิจศึกษา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเสาสาธารณภัย

ภาพ/ข่าว : สาขาการจัดการภัยพิบัติ