04 พ.ค. 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกสรรพกำลัง…หวังผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19

วันนี้ (4 พฤษภาคม 64) ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผศ.ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง รองคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและหารือแนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนกำลังเสริมทางการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ ใต้หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สามารถรองรับจำนวนเตียงได้ 300 เตียง มีพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเท มีพื้นที่แยกผู้ป่วยชาย-หญิง มีห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคารมีพื้นที่ที่สามารถปรับเป็น Work Station สำหรับบุคลากรทางการแพทย์แยกกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีพื้นที่การจราจรที่แยกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสนามออกจากบุคคลทั่วไป ทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนเตียงหากมีผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก 250 เตียง ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยแบบเต็มพิกัดได้ถึง 550 เตียง จัดว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดของ จ. สุราษฎร์ธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. จึงได้เตรียมกำลังเสริมหากมีผู้ติดเชื้อมาพักรักษาตัวเพิ่มที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จะได้เป็นการแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ข่าว
คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ภาพ
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี