05 พ.ค. 2021

คู่มือการใช้งาน SRU WFM ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และบันทึกไทม์ไลน์

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://wfh.sru.ac.th/

  • บุคลากรกรอก Username และ Password เดียวกับระบบ E-Document
  • นักศึกษากรอก Username และ Password เดียวกับ SRU-WiFi

สอบถามเพิ่มเติม พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ภายใน 5012 หรือ 077913330