05 พ.ย. 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 60 – 61 และ 62 เทียบเข้า


การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (รอบที่ 2) สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 60 – 61 และ 62 เทียบเข้า
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น

ายละเอียดการเข้าสอบ

 1. การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
  1) การสืบค้นและการใช้งาน 2) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนหรือการเรียนรู้
  5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบได้ที่ URL https://exam.sru.ac.th/course/view.php?id=114
 2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย
  1) อีเมลนักศึกษา ตัวอย่างเมล 6012345678910@student.sru.ac.th
  กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ http://m.sru.ac.th/
  กรณี ไม่มีเมล สมัครเมลได้ที่ shorturl.at/rDP69
  2) โทรศัพท์มือถือ หรือ
  3) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้อง webcam ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  กรณีอุปกรณ์การสอบไม่พร้อม นักศึกษาสามารถมาใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  ได้ที่ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมาก่อนเวลาสอบอย่าง
  น้อย 30 นาที
 3. ขั้นตอนการสอบ
 4. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://sru.webex.com/meet/sruict01
 5. สอบด้วยระบบ SRU E-exam ระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
  ซึ่งเข้าใช้งานโดย อีเมลของนักศึกษาที่เป็นของมหาวิทยาลัย @student.sru.ac.th เท่านั้น
 6. ใช้เวลาสอบประมาณ 2 ชั่วโมง
 7. เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 50
  กรณี สอบผ่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการให้นักศึกษา ดังนี้
 8. ออกหนังสือรับรองผลการสอบให้แก่นักศึกษา
 9. บันทึกกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ในฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. จัดส่งข้อมูลให้สำนักส่งเสริมบันทึกข้อมูลในระบบ REG เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
  ยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้
  กรณี สอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 11. สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเข้าสอบ และสอบครั้งนี้ครั้งแรก จะต้องสอบรอบที่ 2
  ในภาคเรียนที่ 2/2564 (กำหนดการสอบศูนย์คอมพิวเตอร์ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 12. สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในรอบที่ 2-3 (รหัส 60-61) นักศึกษาต้องเข้ารับการ
  อบรมตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด (กำหนดการอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์จะ
  ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 13. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/ หน้าข่าวสารนักศึกษา