30 ธ.ค. 2021

สำนักศิลปะฯ มรส. ลงพื้นที่นำอารยสถาปัตย์ สู่การจัดการพื้นที่ใช้สอยของชุมชนไชยาสร้างการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กิจกรรมการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดี คือ รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.อิสรชัย บูรณะอรรจน์ อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ วัดโพธาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ กล่าวว่า “บ้านพุมเรียงนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิหลังทางศิลปะและวัฒนธรรม จึงเล็งเห็นว่าการออกแบบและการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักอารยสถาปัตย์เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอีกด้วย”
.
ด้าน รศ.ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ วิทยากร กล่าวว่า “ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นการระดมความคิดเพื่อร่วมกันค้นหาต้นทุนที่ทำให้พุมเรียงมีความแตกต่างจากที่อื่นในมิติทางประวัติศาสตร์ ให้ทุกคนร่วมกันสร้างฐานข้อมูลความรู้ เพราะทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นชุนชนล้วนมีความหมายทั้งสิ้น การลงพื้นที่ทำงาน ไม่ควรมองเฉพาะสิ่งสวยงาม แต่ควรมองสิ่งที่เป็นปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา ซึ่งอารยสถาปัตย์ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่สามารถจัดการภายในบ้านและชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ใช้สอยของทุกคนได้ ที่สำคัญ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ใช่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มากที่สุด แต่เป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก่อให้เกิดความสุขและสะท้อนคุณค่าของตัวตนและวิถีชีวิตของชุมชน” นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งในมิติของความมีคุณค่าและปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เพื่อนำมานำเสนอและระดมความคิดเห็นในการพิจารณาพื้นที่สำหรับการจัดการอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป
————————————————————-
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร.นันทิพา บุษปวรรธนะ/ข่าว
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม /ภาพ
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/รายงาน