30 Oct 2011

มรส.กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2554 เป็นวัน Big Cleaning Day

มรส.กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ม.ค. 2554 เป็นวัน Big Cleaning Day ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรแต่ละหน่วยงานร่วมทำความสะอาด จัดระเบียบภายในหน่วยงาน บริเวณรอบอาคารที่รับผิดชอบ และภาคบ่่ายจัดให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประชุมนักศึกษาตามที่เห็นสมควร