19 Jun 2019

จ.สุราษฎร์ฯ จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

alt

เมื่อวานนี้(18 มิ.ย. 62) ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ข้าราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรประจำ”รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีชุดวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ส่วนราชการ จิตอาสา และทุกภาคส่วน มีสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน โดยมีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พร้อมเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2019-news/2019-06-18-Volunteer{/AdmirorGallery}