03 Feb 2020

มรส.เร่งผลิตนักศึกษาเป็น ”วิศวกรสังคม” ตอบโจทย์ท้องถิ่น

(3 ก.พ. 63) ที่หอประวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการยุวชน มรส. สร้างชาติ พร้อมกับมีดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จึงเป็นความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานผลิตกำลังคน ที่จะออกไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกที่ต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเหล่านั้นได้ คือ การมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มหาวิทยาลัยจึงเปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ประสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกลุ่มยุวชนราชภัฎ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นผลิตนักศึกษาให้เป็น ”วิศวกรสังคม” ดังนั้น การจัดโครงการยุวชน มรส. สร้างชาติ เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ทิศทางทางการพัฒนานักศึกษายิ่งขึ้นให้ตรงตามอัตลักษณ์ของ มรส.

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
กองพัฒนานักศึกษา ภาพ

{AdmirorGallery}news-evens/2020-02-03-student-social{/AdmirorGallery}