16 Nov 2020

มรส.ลงพื้นที่เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเกษตรกรบ้านภูริน

alt

วันนี้​(16 พ.ย. 63)​มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามพระบรมราโชบายด้านพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรบ้านภูริน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมประชุมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระยะ 5 ปี ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ทางตัวเเทนท้องถิ่นนำโดยรองนายกองค์การบริหารตำบลคลองสระ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมการประชุมเเละวิเคราะห์​ผลการดำเนินในปีงบประมาณ​ที่ผ่านมา เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ พร้อม​เตรียม​จัดตั้งศูนย์ประสานในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี