18 Dec 2020

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

alt

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ กลุ่มเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม หมู่ 7 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมนักศึกษาวิศวกรสังคม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่ได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ใช้องค์ความรู้และประสานความร่วมมือข้ามศาสตร์ของนักศึกษาโดยมีคณาจารย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่เป็น coach คอยชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ เพื่อแก้โจทย์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ในลักษณะ social lab เป็นฐานจัดการเรียนรู้

ในการนี้ องคมนตรีได้รับฟังการนำเสนอกระบวนการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมในการแก้ปัญหา จากนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับชุมชนจนเจาะลึกเรื่องราวการก่อตั้งกลุ่มทำเครื่องแกงขายเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 37 ปี รสชาดคุ้นเคยที่ลูกหลานคนรู้จักแม้ไปตั้งรกรากต่างจังหวัดก็ยังต้องสั่งซื้อทางไปรษณีย์ แต่เมื่อ 2 ปี ก่อนกลุ่มเครื่องแกงเริ่มถอดใจเพราะต้นทุนสูงไม่คุ้มค่าแรง ซึ่งนักศึกษาวิศวกรสังคมพบว่าชุมชนไม่สามารถปลูกพริกได้เองและไม่มีเรี่ยวแรงตามวัยที่เพิ่มขึ้น กลุ่มผู้นำนักศึกษาสภาองค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาอุตสาหกรรมอาหาร และ คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาด บัญชี และโลจิสติกส์ ร่วมเข้าแก้ปัญหาให้ชุมชน ตั้งแต่การแก้ปัญหาเชื้อราในดินที่ส่งผลให้ชุมชนปลูกพริกเองไม่ได้ จนสามารถสร้างแปลงปลูกพริกลดต้นทุนได้ และสร้างเครื่องบดเครื่องแกงที่เหมาะสมกับการใช้งาน จนปัจจุบันไดรับการสนับสนุนโรงเรือนผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการออกแบบและแปรรูปเครื่องแกงเป็นสินค้าใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ การขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนแล้ว นักศึกษายังได้รับการปลูกฝังทักษะวิศวกรสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย

 

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-12-16-Social-engineer{/AdmirorGallery}