02 Mar 2021

มรส.ร่วมถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันนี้(2 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
:
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่างไทย
:นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี