02 มี.ค. 2021

มรส. พัฒนาความรู้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (Senayan)

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสนายัน (Senayan) ให้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหอสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีหน้าที่ในการดูแลในส่วนของห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าห้องสมุดของทุกโรงเรียนยังมีปัญหาด้านการจัดเก็บและการบริหารจัดการห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจึงมีแนวคิดในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “เสนายัน” เพื่อนำมาใช้งานการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียน ซึ่งระบบการทำงานของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติประกอบด้วย 9 งานหลัก ได้แก่ 1. งานจัดการและบริหารระบบ 2. งานจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 3. งานควบคุมมาตรฐานการลงรายการ 4. งานสมาชิกห้องสมุด 5. งานยืม-คืน 6. งานควบคุมวารสาร 7. งานตรวจสอบตัวเล่ม และ 9. งานรายงานและสถิติ มาบริหารจัดการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 11 โรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 11 โรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าว

ด้าน พ.ต.ต. ไพโรจน์ นิลรัตน์ ผู้บัญชาการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 412 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 มากอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน

ภาพ/ข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ