15 Mar 2021

มรส.ร่วมพลังการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติ ชั้นก้าวหน้า

วันนี้(15 มี.ค. 64)ที่ราชาวดี ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติ ชั้นก้าวหน้า พร้อมกับนายวิษณุ ไล่ซะพิษ รองผู้ว่ากีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวยรายงานโดยเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รว่มทำหลักสูตรอบรมในครั้งนี้
:
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติ ชั้นก้าวหน้า เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้น เพื่อก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามวัฏจักรของกีฬา อีกทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอน ในระดับภูมิภาคให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการในการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน และยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้อยู่กับชาติไทยสืบไป
:
ด้านนายวิษณุ ไล่ซะพิษ รองผู้ว่ากีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์หลัก ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางกีฬาของเอเชีย และนอกจากนี้มีหน้าที่ กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎ ระเบียบ ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ ให้มีความเป็นมารตฐานเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้สังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นองค์กรหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญคือการส่งเสริม สนุบสนุน กำกับ ควบคุม ดูแล พัฒนา เผยแพร่ กีฬามวยไทยสมัครเล่นให้บุคลากรในประเทศได้ร่วมกันสืบสานศิลปะมวยไทยให้คู่กับความเป็นชาติไทยตลอดไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี