16 Mar 2021

มรส.ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันนี้(16มี.ค.64) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน ร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดตั้ง จุดบังคับใช้กฎหมาย จุดชะลอความเร็ว จุดบริการร่วมบูรณาการ ด่านชุมชุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ในจุดบังคับใช้กฎหมาย จุดบริการร่วมแบบบูรณาการและด่านชุมชน อปท. และกำหนดโซนพื้นที่เล่นน้ำ จุดเสี่ยงบนถนนสายหลัก สายรอง จุดตัดทางรถไฟ และการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และทางอากาศ
:
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี