18 Mar 2021

การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์ วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า สำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการให้อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถมาสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดอบรมดังกล่าวยังเพิ่มศักยภาพให้ผู้สอนในการเรียนการสอนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากการอบรมดังกล่าว สำนักวิทยบริการยังสนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่ ที่ผู้สอนสามารถใช้งานเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน อย่างห้อง EZ Studio หรือ ห้องผลิตสื่อ New Media อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ