20 Mar 2021

มรส. จัดติวระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรภาครัฐทั่วภาคใต้

วันนี้(20 มี.ค. 64)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC) โครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง(กค.)ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ” รุ่นที่ 12 โดยมีคุณธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 3 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
:
ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวว่า ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการพัสดุถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ความรู้ในด้านวิชาการ ระเบียบ ข้อกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมนำความรู้ความสามารถไปพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ทุกองค์กร
:
ด้าน คุณธันยพร คงเพชร วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับความรู้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและร่างขอบเขตของงาน การกําหนดและเผยแพร่ราคากลางงานซื้อจ้างทั่วไปและงานก่อสร้าง การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) เทคนิคการจัดทําเอกสารประกวดราคา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทคนิคการทําสัญญาและการบริหารสัญญา การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง เทคนิคการทําสัญญาและการบริหารสัญญา บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การพิจารณางดหรือลดค่าให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน กระบวนการบริหารพัสดุ หลักการจําแนกประเภท “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ์ การจัดทําทะเบียนควบคุม “วัสดุ” และ “ครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุประจําปี การจําหน่ายพัสดุ และกรณีศึกษาอีกด้วย
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
นายจิรายุทธ ทวิชศรี ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี