22 Mar 2021

พยาบาลศาสตร์ มรส. ดันนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ …. หวังสร้างความสุข สร้างคุณค่า สร้างศักดิ์ศรี ให้ตนเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดโครงการนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ หวังผู้สูงอายุในชุมชนสามารถดำเนินการจัดการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนได้ พร้อมขับเคลื่อนความสุข คนวัยเดียวกันอย่างมีคุณค่าพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มรส.

ผศ.วีณา ลิ้มสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า เพราะประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น ประชากรวัยสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อรายจ่ายของประเทศด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ด้านครอบครัวก็ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่อมีอายุยืนยาวขึ้นก็ยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างน้อย 1 โรค และอาจจะมีความพิการหรือทุพพลภาพร่วมด้วย ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหรือคุณภาพชีวิตในระดับต่ำได้โดยมีครอบครัวเป็นกลไกสำคัญในการดูแล

นอกจากนี้สภาพครอบครัวไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จากครอบครัวขยาย คือ มีคนหลายรุ่น อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามลำพัง ขาดผู้ดูแล และอาจเกิดความรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่า ไม่มีความหมาย ยิ่งทำให้สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยน่าวิตก การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางที่สำคัญ ที่ควรดำเนินการควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ของรัฐเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพ และพลังของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข ซึ่งแนวทางอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ก็คือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้ จะต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่ม ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุมีการจัดตั้งโดยองค์กรต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างสูงสุด ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำโครงการ “นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดตั้งและดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ ในโมเดลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีต่อไป

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว
เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ /ออกแบบ
นายคณิติน ศันสนียรัตน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ / ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี