23 Mar 2021

ศูนย์วิทย์ มรส. ต่อยอดความรู้สู่เยาวชน … จัดค่ายวิทยาศาสตร์เน้นการทดลองจากของจริง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และทักษะทางคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี จำนวน 127 คน เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
.
ผศ. ศิริพร ทวีโรจนการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การสกัด DNA เป็นการสกัดอย่างง่ายจากพืช เช่น กล้วย มะเขือเทศ หัวหอมใหญ่ เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ใช้เพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของรากหอมในระยะต่างๆ เทคนิคการไทเทรต เป็นเทคนิคการหาปริมาณสารสัมพันธ์ และปฏิบัติการทางแสง จะช่วยพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้ในการเรียน หรือเป็นแนวทางในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
.
สำหรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มีฐานคิดในการดำเนินงาน ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1. ยึดปัญหาท้องถิ่นเป็นหลัก (Community Problem Approach) และ 2. ยึดหลักการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการหรือการทดลอง (Laboratory or Experimental Approach) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของบุคลาการทางด้านการศึกษา การจัดอบรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ปัจจุบันเริ่มมีการดำเนินการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทดสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการและเป็นการรองรับการให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิจัย การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้สูงขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
.
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
กนกรัตน์ ศรียาภัย /รายงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ /ภาพ/ข่าว
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี