09 Apr 2021

มรส. สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร นำมโนราห์ถวาย พร้อมสืบสานสงกรานต์ไทยวิถีใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระประจำมหาวิทยาลัย

ที่เคารพสักการะของบุคลากรและนักศึกษา พร้อมนำมโนราห์แสดงถวาย และสืบสานประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์วีถีใหม่ ร่วมใจ สวมแมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า งานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร

และกิจกรรมวันสงกรานต์ ได้มีการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 10 เป็น

ประเพณีที่ควรค่าแห่งการสืบทอดและรักษาไว้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งประชาชนในชุมชนท้องถิ่นตลอดผู้ที่เคารพสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร สามารถเข้ามากราบไหว้บูชาได้เสมอ และในขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับทำบุญเพื่อบูรณะศาลา

หลวงพ่อพุทธโสธร เพราะศาลาเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ผู้ศรัทราสามารถร่วมทำบุญผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล เลขที่บัญชี 660-459 182-4 ชื่อบัญชี บูรณะศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร

สำหรับงานสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เป็นการสืบสาน

ประเพณีไทย แนววิถีใหม่ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ร่วมงาน ต่างร่วมใจ สวมแมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ มีการแสดงรำมโนราห์ถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร ตามข้อมูลที่ได้สืบค้นว่าหลวงพ่อชื่นชอบการชมละครชาตรี และการรำมโนราห์เป็นรูปแบบหนึ่งของละครชาตรี พร้อมปิดท้ายด้วยการแสดงชุด ฆานตะพุทธบูชา ที่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนนักแสดงจากนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนบ้านไสขาม ตลอดผู้เข้าร่วมงานจาก

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว/เสียงบรรยาย

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร /ภาพ/วีดีโอถ่ายทำ-ตัดต่อ

#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี